punjabi status, new punjabi status, punjabi status daily update

Punjabi Status

punjabi status
ਬੇਗਾਨੇ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਛੱਡਦੇ ਗਏ . ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕਢਦੇ ਆ.

New Punjabi Status

new punjabi status
ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾਂ... ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਜੇ ੲਹਿਨਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾਂ... ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ.. ਸ਼ੁਕਰ.

Punjabi Status Daily Update

punjabi status daily update
ਬੇਗਾਨੇ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਪੱਥਰਾੰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ , ਫਿਕਰ ਕਾਹਦੀ ਰੋਜਗਾਰਾੰ ਦੀ , ਤੂੰ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਰੱਖ ਜ਼ਾਰੀ , ਰੁੱਤ ਦੂਰ ਨਹੀੰ ਬਹਾਰਾੰ ਦੀ

Punjabi Status Facebook

punjabi status facebook
ਬਾਪ ਦੀਆ ਅੱਖਾ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਦੀਆ ਅੱਖਾ ਵਿਚ ਅੱਖਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀ ਕਹਿੰਦੇ
Punjabi Status Whatsapp
punjabi status whatsapp
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਉਹ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਖੋਹ ਕੋਇ ਬਾਤ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਫੜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਧੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ
punjabi status twitter
punjabi status twitter